សារពីនាយកគ្រប់គ្រង

បណ្ឌិត សំ ចាន់ធី

ជំនាញគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និង ការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គម

នៅទីនេះ យើងយល់យ៉ាងពិតប្រាកដអំពីតម្រូវការ និងការព្រួយបារម្ភរបស់គម្រោងវិនិយោគ របស់លោកអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ តាមរយៈគតិយុត្ត និងការរៀបចំស្ថាប័ន ការគិតគូរអំពីការបំពុលបរិស្ថាន និងការគ្រប់គ្រងធន​ធានធម្មជាតិ ត្រូវបានយកចិត្តទុក​ដាក់​យ៉ាងម៉ត់ចត់ និងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ។ ការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គមត្រូវបានកំណត់ជាកាតព្វកិច្ចចាំបាច់ ដែលមិនអាចខ្វះបានក្នុងការ   អនុម័តគម្រោងវិនិយោគ ដើម្បីបញ្ចៀសនិងកាត់បន្ថយ​នូវហេតុនិងផលប៉ះពាល់នានា ទៅលើធន​ធាន​បរិស្ថាន សង្គម និងវប្បធម៌។ ក្រុមហ៊ុន អ៊ែសេសម៉ិន & សឹលូសិន ឯ.ក ជាក្រុមហ៊ុនទីប្រឹក្សាជំនាញដែលបានចុះបញ្ជី និងទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងក្រសួង​បរិស្ថាន ថាជាក្រុមហ៊ុនដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ និងត្រឹមត្រូវក្នុងការ   ផ្តល់សេវាលើការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ក្រុមហ៊ុនយើងមានបទពិសោធន៍ ជំនាញ និងកិច្ចសហការល្អជាច្រើនក្នុងការធានាបាននូវការសិក្សាវាយតម្លៃ ដែលប្រកបដោយគុណភាពនិងបច្ចេកទេសខ្ពស់ ទៅតាមបរិបទនៃការ វិនិយោគរបស់វិនិយោគិនទាំងឡាយ។

សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ ដើម្បីប្រឹក្សាយោបល់ និងការបំពេញកាតព្វកិច្វ​ទាំងឡាយអំពីការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គម និងការរៀបចំសកម្មភាព និងការសិក្សាជាយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗទៀត។

យើងរីករាយនឹងធ្វើការសហការជាមួយអ្នកគ្រប់ពេលវេលា!

ទស្សនៈវិស័យ (VISION) ៖ ទស្សនៈវិស័យរបស់យើងគឺ ជាដៃគូរសហការប្រកបដោយគុណភាព និងទំនុកចិត្តឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព

បេសកកម្ម (MISSION) ក្រុមហ៊ុន អេ&អេស ធ្វើការជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដោយផ្តល់នូវសេវាកម្ម និងការគាំពារបច្ចេកទេសទាំងឡាយត្រឹមត្រូវដែលជំរុញឱ្យការវិនិយោគទទួលបានជោគជ័យ និងរក្សាបាននូវការពារបរិស្ថាន និងសង្គម។

គុណតម្លៃ (VALUES) គុណតម្លៃរបស់យើងគឺ

ភាពល្អឥតខ្ចោះ (EXCELLENCE)៖ យើងព្យាយាមសម្រេចឱ្យបាននូវភាពល្អឥតខ្ចោះនូវរាល់សកម្មភាពរបស់យើងធ្វើ។

គណនេយ្យភាព (ACCOUNTABILITY)៖ យើងមានការទទួលខុសត្រូវនូវសកម្មភាពរបស់ពួកយើង។

និរន្តរភាព (SUSTAINABILITY)៖ យើងជឿថាអាជីវកម្មនេះអាចជោគជ័យបានដរាបណាមានការផ្សំគ្នារវាងកត្តាបរិស្ថាន សង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច។

ប្រសិទ្ធផល (EFFECIENCY)៖ យើងធ្វើការដោយភាពវៃឆ្លាតនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ។

បច្ចុប្បន្នភាព (UPDATE)៖ យើងធ្វើការប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត និងព្យាយាមរៀនសូត្រគ្រប់ដំណាក់កាល។

ការតាំងចិត្តខ្ពស់ (HIGH COMMITMENT)៖ យើងតស៊ូជំនះគ្រប់ឧបសគ្គ ក្រាញ់ននៀល និងដោះស្រាយគ្រប់បញ្ហា។