ទំនាក់ទំនងជាមួយយើង

ក្រុមហ៊ុន អ៊ែសេសម៉ិន & សឹលូសិន ឯ.ក ជាក្រុមហ៊ុនទីប្រឹក្សាជំនាញដែលបានចុះបញ្ជី និង ទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងក្រសួង បរិស្ថាន ថាជាក្រុមហ៊ុនដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ និងត្រឹមត្រូវក្នុងការផ្តល់សេវាលើការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន និង សង្គមនៅក្នុប្រទេសកម្ពុជា។ក្រុមហ៊ុន អ៊ែសេសម៉ិន & សឹលូសិន ឯ.ក ជាក្រុមហ៊ុនទីប្រឹក្សាជំនាញដែលបានចុះបញ្ជី និង ទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងក្រសួង បរិស្ថាន ថាជាក្រុមហ៊ុនដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ និងត្រឹមត្រូវក្នុងការផ្តល់សេវាលើការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន និង សង្គមនៅក្នុប្រទេសកម្ពុជា។

      ទាក់ទងមកពួកយើង :(+855) 011 931 982 / 081 955 050

     samchanthy@assessment-consulting.com

      ម៉ោងធ្វើការ 08:00 am – 06:00 pm

       ផ្ទះលេខ៤៦៩៣ ផ្លូវលំ សង្កាត់គោកឃ្លាង ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ