ការសិក្សាបច្ចេកទេសនានា


១. ការសិក្សា និងរៀបចំធ្វើផែនការមេ​​​​
២. ការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាព
៣. ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ទៅលើការតាំងទីលំនៅ សំណង និងការស្តារជីវភាពឡើងវិញ
៤. ការធ្វើសារពើភ័ណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិដែលរងផលប៉ះពាល់
៥.​ ការសិក្សាតម្លៃជំនួស
៦.​ ការសិក្សាធ្វើផែនការប្រើប្រាស់ដីធ្លី
៧. ការសិក្សាអំពីគុណភាពខ្យល់ខាងក្នុង និងខាងក្រៅ
៨. ការសិក្សាអំពីគុណភាពសំឡេង និងរំញ័រខាងក្នុង និងខាងក្រៅ
៩. ការសិក្សាអំពីដី និងគុណភាពដី
១០. ការសិក្សាអំពីគុណភាពទឹកលើដី ក្រោមដី និងគុណភាពសំណល់រាវ
១១. ការសិក្សាអំពីចរាចរណ៍
១២. ការសិក្សាអំពីជីវៈចម្រុះក្នុងទឹក (ទាំងទឹកសាប និងសមុទ្រ)
១៣. ការសិក្សាអំពីត្រី និងមច្ឋជាតិ
១៤. ការធ្វើផែនទីផ្កាថ្ម និងការសិក្សាអំពីបាតសមុទ្រ
១៥. ការសិក្សាអំពីព្រៃឈើ និងសត្វព្រៃ
១៦. ការសិក្សាអំពីស្ថានសេដ្ឋកិច្ច សង្គម
១៧. ការតាមដាន និងវាយតម្លៃគម្រោង ឬកម្មវិធី