ការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់


១.​ ការវាយតម្លៃបរិស្ថានជាយុទ្ធសាស្ត្រ

២. ការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គម (ដំបូង និងពេញលេញ)

៣. ការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់សង្គម

៤. ការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់លើសុខភាព

៥. ការវាយតម្លៃបណ្តុំហេតុប៉ះពាល់

៦. ការរៀបចំធ្វើផែនការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាននិងសង្គម

៧. ការរៀបចំធ្វើកិច្ចសន្យាការពារបរិស្ថាន

៨. ការវាយតម្លៃការអនុវត្តតាមស្តង់ដារបរិស្ថាន

៩. ការធ្វើម៉ូដែលីងសំឡេង និងគុណភាពខ្យល់

១០. ការធ្វើម៉ូដែលីងជលសាស្ត្រ

១១. ការវាយតម្លៃហានិភ័យនានា