ការបណ្តុះបណ្តាល


១. ការគ្រប់គ្រងគម្រោង

២. ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃគម្រោង

៣. វិធីសាស្ត្រសិក្សាស្រាវជ្រាវ (បែបគុណភាពវិស័យ និងបរិមាណវិស័យ)

៤. ការសរសេរគម្រោងសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងគម្រោងគៀងគរមូលនិធិ

៥. ការប្រើប្រាស់កម្មវិធី និងការរៀបចំធ្វើផែនទី

៦. វិធីសាស្ត្រសិក្សាវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គម